image_pdfimage_print

Piac üzemeltetés

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24/2015. (11.11) Kgy. határozattal a Hódmezővásárhelyi belterületi Szabadság tér 96. piac területét és a

12362/2 hrsz.
12366/1 hrsz.
12363/2 hrsz.
12363/1 hrsz.
12366/3 hrsz.

területeket a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Kht.-nak üzemeltetésére átadja.

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24/2015. (11.11) Kgy. rendeletet hozta a vásárrendezésről és a piac tartásáról. Ezen rendelet 2. § 2. pontja a vásár és piac üzemeltetését a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. tevékenységében határozta meg, mint üzemeltető.
Meghatározásra került a 3. § 3. pontjában a piac rendezés ideje, így hetente kedden, pénteken és vasárnap 6 órától 12 óráig, csütörtökön és szombaton 13 órától 18 óráig tartható a felsorolt hrsz-ú területeken.
A piaciroda minden piaci napon a piac nyitva tartási idején túl 1 órával tovább tart nyitva.
Az iroda telefonszáma: 62/242-178
A piacot 1 fő piacgazda felügyeli, és 1 fő árusítja a helybiztosítási kártyákat (bérlet) és foglalkozik a teljes piaci adminisztrációval. A helypénzszedő feladatokat és a piac időtartama alatt az őrzésvételemet, a járőr szolgálatot 2 fő önkormányzati állományban lévő őrző – védő látja el.
A piaccsarnok őrzését és a piac területének járőrözését 20.00 órától 08.00 óráig szintén önkormányzati őr végzi.
A piac takarítását a piacgazda irányításával 2 fő végzi.
A piac működtetéséhez szükséges nyilvános WC üzemeltetését 1 fő látja el.

 

 

 

Piaci árak

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI PIAC

2017.évi árak

ÁRAKHELYPÉNZ

310,-Ft/m²

HELYBIZTOSÍTÁS

70,-Ft/m²

HASZNÁLTCIKK

160,-Ft/m²

BAROMFI PIAC

160,-Ft/m²

VEGYES VÁLLALKOZÓK, SÁTRAK, BÜFÉKOCSI

310,-Ft/m²

MUTATVÁNYOSOK, KÖRHINTÁSOK, LÖVÖLDÉSEK

160,-Ft/m²

ÁLLANDÓ ÁRUSÍTÓ ELŐTT IDEIGLENES KIPAKOLÁS

310,-Ft/m²

PIAC TERÜLETÉN PARKOLÁSI BÉRLET-DÉLELŐTT

2200,-Ft/hó

PIAC TERÜLETÉN PARKOLÁSI BÉRLET – DÉLUTÁN

1100,-Ft/hó

PIAC TERÜLETÉN PARKOLÁSI BÉRLET – KOMBINÁLT

3000,-Ft/hó

JÁRMŰRŐL ÁRUSÍTÁS -SZEMÉLYGÉPKOCSI+UTÁNFUTÓ

480,-Ft+280,-Ft/nap

JÁRMŰRŐL ÁRUSÍTÁS -KÉZIKOCSI

480,-Ft/nap

TEHERGÉPKOCSI 1,5 TONNÁIG

480,-Ft/nap

TEHERGÉPKOCSI 1,5 TONNÁTÓL

960,-Ft/nap

GÉPKOCSI+UTÁNFUTÓ 1,5 TONNÁTÓL

1200,-Ft+450,-Ft/nap

WC HASZNÁLAT

100,-Ft

HADIÁRVA IGAZOLVÁNY FELMUTATÁSA DÍJMENTESSÉGET ÉLVEZ

 

 

Piactér

A piac működésének biztosításához a szükséges és a jogszabályokban előírt nyomtatványokat elkészítettük. Megkötöttük a kötelező szemétszállítási, kártevőirtási és fertőtlenítési feladatokra a szerződéseket, és alkalmazzuk azokat.
A piaci parkolók területére is beszerzésre került közbeszerzési eljárással 3 db parkoló automata.

 

Szabályzat

Szabályzat a piac és a vásárcsarnok üzemeltetéséről

 1.) Általános szabályok:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonát képező közterületen, piacot, vásárt tart fenn. A piaccal és a vásárral kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési tevékenységet a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. (továbbiakban: piac üzemeltetője) látja el.

 A szabályzat vonatkozik a vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 24/2015 (11.11) Kgy. rendeletben körülírt piac valamint a vásárcsarnok területére. Vonatkozik továbbá minden olyan természetes és jogi személyre, aki a kijelölt területen elad, vásárol, kereskedelmi tevékenységet folytat.

 A piac üzemeltetője a 35/1995. /IV.5./ Korm. rendelet 3. §-ban leírtak alapján jogosult időlegesen mutatványosi tevékenység céljára hasznosítani a piac területét a törvényben előírt jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával. Ezen tevékenysége során az előírtakon túl fokozottan köteles figyelembe venni a helyi sajátosságokat – pl. lakótelep közelségét. Cirkuszi tevékenység céljára a piac területe /parkolót is beleértve/ nem adható bérbe.

 2.) Piac üzemeltetőjére vonatkozó szabályok:

A piac üzemeltetője jogosult a kerékpárutat határoló védőkorlátot a Szent István tértől az általa bérelt terület végéig reklámtevékenység céljára hasznosítani. A piac üzemeltetője a piac és parkoló üzemeltetése során köteles betartani, illetve betartatni az alábbi jogszabályokban foglaltakat: – 35/1995. (IV.5.) számú, vásárokról és piacokról szóló Korm. rendelet – a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/1993. (10.11.) Kgy. rendelet – a köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2015. (12.16.) Kgy. rendelet

 – a közterület használatáról, és a közterület használati díjról rendelkező 16/2016. (02.05) Kgy. rendelet

– a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008 (08.30) NFGM rendelet

– a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet

– a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) Eüm rendelet

3.) Földhasználati jogról:

A piac üzemeltetője tudomásul veszi, hogy a piac területére a tervben meghatározottak szerint az Önkormányzat építési engedélyt adhat ki pavilon építése céljából.

A piac üzemeltetője köteles tudomásul venni, hogy a közgyűlés határozata alapján a piac rendezési terv előírásainak megfelelő felépítmények /pavilonok/ tulajdonosait a felépítmények alatti földterületre vonatkozóan – az ingatlan fennmaradásáig — földhasználati jog illeti meg az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján. Ha a földhasználati joggal rendelkező pavilon tulajdonos a tulajdonát képező pavilont másnak adja át használatra, üzleti tevékenység folytatása céljára, köteles a bérbeadás tényéről tájékoztatni a piac üzemeltetőjét.

 A földhasználati joggal rendelkező pavilon tulajdonos, valamint a pavilon bérlőjét /a piac üzemeltetőjével megkötött szerződés alapján/, előhasználati jog illeti meg a felépítmény /pavilon/ homlokzatával párhuzamos, a hosszának megfelelő, a felépítmény (2) külső falsíkjától mért 1 m szélességű területre, mely terület használatáért a pavilon tulajdonos, illetve a bérlő a piac üzemeltetője számára a mindenkor érvényes, határozatlan időre szóló helyhasználati díjra vonatkozó összeget köteles fizetni.

A földhasználati joggal rendelkező pavilontulajdonos, illetve a pavilon bérlője szabadon is megállapodhat a piac üzemeltetőjével a pavilon előtti, általuk használt terület nagyságáról, és a használati díj mértékéről.

A megállapodást kötelezően írásba kell foglalni.

Ha a használati joggal rendelkező pavilon tulajdonos, illetve a pavilon bérlője /bérleti szerződésének időtartamára/ nem tart igényt a pavilon előtti területre, arról lemondhat, de a piac bérlője ez esetben is köteles az üzletbe való bejutást biztosítani.

Ha a felépítmény tulajdonosa nem köt az Önkormányzattal földhasználati jogra vonatkozó szerződést, azaz az Önkormányzat közgyűlése által meghatározott bérleti díjat fizeti a tulajdonát képező felépítmény alatti földterület használatáért, a piac üzemeltetője szabadon állapodhat meg a mindenkor érvényes területhasználati díj figyelembe vételével — a pavilon tulajdonosával a homlokzat előtti terület használatára vonatkozóan. A megállapodás feltételei azonosak a földhasználati joggal rendelkező pavilon tulajdonosokkal megkötött megállapodás feltételeivel.

 4.) Gépjárműhasználat:

A piac üzemeltetője köteles a felépítmények /pavilonok/ tulajdonosai számára biztosítani az árufeltöltés, rakodás, áruelszállítás céljára a pavilonhoz való eljutás lehetőségét. Ha a piac területe az anyagszállításnál fel, vagy lerakodásnál szennyeződik, megrongálódik, a szennyeződés, rongálás előidézője köteles a szennyeződést azonnal, a rongálást legkésőbb 48 órán belül megszüntetni. Az anyagszállítást, rakodást követően a pavilon tulajdonos köteles a keletkezett szemetet eltávolítani. A piac üzemeltetője köteles biztosítani – a mindenkor érvényes parkolási díj alkalmazásával – a földhasználati joggal rendelkező vállalkozók számára a piaci napokon a piac nyitva tartásának időtartamára, a vállalkozó tulajdonát képező gépjármű számára az általa üzemeltetett parkolóban parkolási lehetőséget.

 A piactérre csak a vásári és piaci tevékenységgel kapcsolatos, szállítást végző járművek hajthatnak be, más jármű behajtása, átmenő forgalma tilos. (3)

A piac területén parkolni tilos, kivéve a piacüzemeltető által kiadott engedély birtokosát. Az engedély kiadásánál az üzemeltetőnek figyelembe kell venni a piac rendjének megtartását, és a piacon történő biztonságos közlekedést.

5.) Hulladékelszállítás

A piac üzemeltetője köteles a 31/2015. (12.16.) Kgy. rendeletben leírtaknak megfelelően azon pavilon tulajdonosok és piaci árusok számára, a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni, akik a tevékenységük alatt keletkezett szemét, hulladék elszállítására vonatkozó szerződést kötnek az üzemeltetővel. A keletkezett zöldhulladékot a pavilon tulajdonosok és a piaci árusok kötelesek elszállítani árusítás után a piac területéről, és azt saját gazdaságában komposztálás után tovább hasznosítani. Ha a pavilon tulajdonos nem kívánja igénybe venni a szemét, hulladék tárolásával, szállításával kapcsolatban a piac üzemeltetője által nyújtott szolgáltatást, köteles egyénileg a 31/2015. (12.16.)

Kgy. rendeletben leírtaknak-, megfelelően szerződést kötni a köztisztasági feladatokat ellátó szolgáltatóval. Ez esetben a szemét, hulladék ideiglenes tárolására szolgáló edényzet elhelyezésére a piacot üzemeltető köteles ingyenesen területet biztosítani a pavilon hátsó bejárata mellett.

 6.) Felújítás, karbantartás

A piac üzemeltetője köteles tűrni a pavilon tulajdonos által előzetesen bejelentett felújítási, karbantartási műveleteket.

A felújítás, karbantartás, anyagtárolás időtartamára ideiglenesen igénybe vett piac terület használatáért – amennyiben az a 48 órát nem haladja meg – térítési díjat nem kell fizetni. A pavilon tulajdonos köteles az anyagszállításnál, anyagtárolásnál ügyelni arra, hogy a piac területe ne rongálódjék, ne szennyeződjék.

A piacüzemeltető köteles tűrni, a pavilon tulajdonos által — előzetesen bejelentett —

Önkormányzat által engedélyezett – felújítási – karbantartási műveleteket, pl. engedélyezett víz, elektromos vezeték, csatornaépítés, javítás időtartamára az általa bérelt piac területének megbontását, igénybevételét. A pavilon tulajdonos a munkálatok befejezése után köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

 7.) Takarítás:

A helyhasználó köteles árusító helyét és annak környezetét folyamatosan tisztántartani, hulladékot, szemetet az értékesítés után a kijelölt szeméttárolóba elhelyezni. A pavilon körüli terület tisztántartásáról – a pavilon tulajdonos számára biztosított 1 m-es zóna kivételével – a piac üzemeltetője köteles gondoskodni. A hó- csapadék eltakarítása, ideiglenes tárolása során köteles figyelembe venni a pavilon tulajdonos érdekeit, nem akadályozhatja az üzlet megközelítését.

 8.) Helyhasználat és helybiztosítás:

Az üzemeltető köteles tűrni, hogy a pavilon tulajdonnal rendelkező vállalkozó, gazdasági társasága piac idején is forgalomba hozható az üzletköréhez tartozó termékeit, a piac típusától és nyitvatartási idejétől függetlenül is forgalmazhatja.(4)

 A piac területén árusítás céljából kipakolni csak az erre kijelölt területen lehet, az árusítást végző személy, gazdasági társaság az árusításhoz szükséges engedélyeket önmaga köteles beszerezni, és azt az árusítás során magánál tartani.

A piac területén az árusok, illetve szolgáltatók helyét szakmák szerint elkülönítve az üzemeltető jelöli ki. A piac területén árusítóknak az üzemeltető részére helyhasználati és helybiztosítási díjat kell fizetniük, amely lehet:

a/ határozott idejű, /a szerződés időtartamára szóló/

b/ határozatlan idejű,

c/ napi helyhasználat, /helypénz/

A fenti bekezdés a/ és b/ pontjaiban meghatározott helyhasználati és helybiztosítási engedélyt az üzemeltető írásban adja ki, meghatározva a helyhasználat és helybiztosítás feltételeit, a fizetendődíj mértékét. Helybiztosítás igénybevétele esetén az igénybe vett hely az igénybe vett időre másnak nem adható ki.

A helyhasználati szerződéssel /helybiztosítási kártya/ rendelkező árus délelőtti piaci napokon nyári időszámítás szerint 07 h-ig, téli időszámítás szerint 08 h-ig foglalhatja el a bérelt helyét. Délutáni piaci napokon a helybiztosítási kártyával rendelkezők nyári időszámítás szerint 13 h-ig, téli időszámítás szerint 14 h-ig foglalhatják el a bérelt helyüket.

A megjelölt időpontokig a piacrendezőség dolgozói /rendészek, díjbeszedők/ szabadon tartják a bérlettel rendelkezők sorszámmal azonosított helyeit. A fent megjelölt időponton túl érkező bérlők nem formálhat jogot a megjelölt helyre. A napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásig a helypénz jegy jogosít.

Ha a helyhasználati engedéllyel, vagy helypénz jeggyel kiadott árusító hely napközben megüresedett, úgy az üzemeltető másnak is, többször is kiadhatja. Ilyen esetekben – függetlenül a helyhasználat időtartamától – az egész napra megállapított helypénz díjat kell megfizetni.

A díjtételeket a piac területén jól látható helyen ki kell függeszteni, a kifüggesztés helye a vásárcsarnok területe, a piac déli oldalának bejárata.

A helyhasználó a használati időre, vagy több hónapra szóló helyhasználatot a hónap utolsó napjára felmondhatja, ha ezen szándékát legalább 15 nappal korábban az üzemeltetőnek írásban bejelenti.

Késedelmes bejelentés esetén a helyhasználót a következő hónapban is bérlőnek kell tekinteni, és a helyhasználati díjat erre a hónapra is meg kell fizetni.

A határozatlan és határozott időre szóló helyhasználati engedélyt – fejlesztési célok miatt – az üzemeltető is visszavonhatja elhelyezési kötelezettség nélkül. A helyhasználatot a hónap utolsó napjára lehet felmondani, ezen szándék 15 nappal korábban történő írásbeli közlésével.

A határozott és határozatlan időre szóló helyhasználati szerződést a piac üzemeltetője felmondhatja, ha bizonyítottan egymást követő 3 alkalommal /piaci napokon/ a bérelt helyet a bérlő nem veszi igénybe.

Napi helyhasználat esetén helypénzt csak a ténylegesen elfoglalt terület nagysága után kell fizetni. (5)

Tilos a helypénz szedését bármilyen módon meghiúsítani, a helypénz jegyet másnak átadni, régi, vagy mástól kapott helypénzjegyet felhasználni, árút eldugni, vagy más árúhoz rakni, a megfizetett területnél nagyobb területet elfoglalni, és a különbözet megfizetését megtagadni, elfoglalt területről fizetés előtt eltávozni.

A határozatlan és határozott időre szóló helyhasználati díjat az első hónapra a helykijelöléssel egyidejűleg, a továbbiakban minden hónap 05. napjáig kell megfizetni. A díjfizetés elmaradása a helyhasználat azonnali megszűnésével jár. Havi helyhasználat esetén minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

A napi helyhasználat azonnal fizetendő, és a díjfizetés napján jogosít az ideiglenes árusító hely elfoglalására.

Ha az árusító a már kijelölt területnél nagyobb helyet foglal el, a különbözetet – minden megkezdett négyzetméter 1 m2-nek számít — a fizetendő helypénz mértékének megfelelően köteles megfizetni.

A díjbeszedő a megfizetett helypénzről megfelelő értékű, sorszámmal, értékjelzéssel, és napi keltezéssel ellátott helypénzjegyet, parkoló jegyet köteles adni, melyet az árus, gépjárműtulajdonos mind addig, amíg a helyét elfoglalva tartja megőrizni köteles és azt ellenőrzéskor felmutatni köteles.

A helyhasználó az árusítási helyét önkényesen nem változtathatja meg. Az el nem adott árut az árusítási idő befejeztével a piac területéről el kell szállítani. Az árusító sátrakat, asztalokat, árukat, göngyöleget úgy kell elhelyezni, hogy azok a gyalogos forgalmat és a közlekedést ne akadályozzák.

Az árusítás során használatos piaci berendezési tárgyakat / sátrak, sátorvas, halifax/ az árusítás illetve a piac végén az árus köteles elszállítani. A helyhasználó a piac és a vásár területén az általa okozott kárért a Ptk. szabályai szerint tartozik felelősséggel.

 9.) Őrzés, felügyelet:

Az üzemeltető éjjeli őrzést biztosíthat az állandó és ideiglenes árusító hellyel rendelkezők részére. Az őrzés díját, feltételeit az üzemeltető és az őrzést igénybe vevő közötti szerződés határozza meg. A piac területén a Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyelőinek is joga van hatósági intézkedést tenni.

10.) Díjtételek:

A vásár és piac 2008. július 01. napjától érvényes, bruttó díjtételei A piac területén egységesen fizetendő bérleti díj: 70,-Ft/m2/alkalom (6)

1.) Asztalokon és földről /szakhatósági utasításoknak megfelelően/történő árusításnál:

a.) Élelmiszer, zöldség, gyümölcs: elfoglalt terület négyzetmétere után alkalmanként 280,-Ft

b.) Egyéb áruk, vegyes iparcikk: az elfoglalt terület négyzetmétere után alkalmanként 280,-Ft

 2.) Használt cikk:

a.) Használt cikk az elfoglalt terület négyzetmétere után alkalmanként 140,-Ft

b.) Időszakos áruk árusítása – dinnye, karácsonyi fenyő, koszorú, stb. az elfoglalt terület

      négyzetmétere után alkalmanként 280,-Ft

c.) Helybiztosítási díj /bérleti díj/ 70,-Ft/m2/alkalom

3.) Járműről való árusítás

a.) Személygépkocsi + utánfutó: 400,-Ft + 280,-Ft/alkalom, mely a parkolási díjat is magában foglalja és a személygépkocsi szélességében a kirakodással elfoglalt 2 négyzetméter elárusító helyet is.

b.) Ember által vontatott kézikocsi: 200,-Ft / alkalom

c.) Tehergépkocsi 1,5 tonnáig: 400,-Ft + 280,-Ft/alkalom, mely a parkolási díjat is magában foglalja és a személygépkocsi szélességében a kirakodással elfoglalt 2 négyzetméter elárusító helyet is.

d.) tehergépkocsi 1,5 tonnától: 800,-Ft+ 280,-Ft /alkalom, mely a parkolási díjat is magában foglalja és a személygépkocsi szélességében a kirakodással elfoglalt 2 négyzetméter elárusító helyet is.

 4.) Baromfi piac:

a.) Csirke, egyéb baromfi, pelyhes liba, kisnyúl, tojás és minden egyéb apró állat /az állategészségügyi szakhatóság utasítása alapján/: egységesen az elfoglalt terület négyzetmétere után 140,-Ft/négyzetméter

 5.) Vegyes:

a.) Vállalkozók, sátrak, büfékocsi: az elfoglalt terület négyzetmétere után 280,-Ft/négyzetméter

b.) Mutatványosok, körhintások, lövöldések: az elfoglalt terület négyzetmétere után alkalmanként 140,-Ft/négyzetméter

c.) Állandó elárusító előtt ideiglenes kipakolás: az elfoglalt terület négyzetmétere után 280,-Ft/négyzetméter

 6.) Szolgáltatás

a.) Nyilvános WC használati díja: 100,-Ft/alkalom

b.) Hirdetés, plakát kihelyezés: 200,-Ft/négyzetméter/hét

c.) Zuhany, fürdő használat: 500,-Ft /alkalom

7.) Hadiárva:

a.) A jogosultságot igazoló okmány felmutatása esetén díjmentességet élvez.(7)

 8.) Parkolási díj:

a.) Parkolási díj (piac területén az árusoknak):

Kerékpár: díjmentes

Gépjárműveknek 160 Ft/óra

b.) Piac területén parkolási bérlet:

Délelőtti-Délutáni piac: 2.700,-Ft/hó

Délutáni piac: 900,-Ft/hó

Délelőtti piac: 1.900,-Ft/hó

Jelen szabályzat 2016. január 01. napjával lép hatályba és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24/2015. (11.11) Kgy. határozattal hagyta jóvá